Mål: 4052-09

Dom eller beslut

Fråga om i vilken utsträckning en förvaltningsdomstol kan besluta om var och hos vilket vårdföretag insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild service ska verkställas. Prövningstillstånd i kammarrätt.