Mål: 6887-09

Dom eller beslut

Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boende, fastighetsägare och företag utanför planområdet på ett sådant sätt att de har rätt till rättsprövning av beslutet.