Mål: 2860-07, 2863-07

Dom eller beslut

Fråga om beslut om bygglov för uppförande av vildmarkscamp i område av riksintresse för rennäringen borde ha föregåtts av detaljplaneläggning.