Mål: 1773--1775-09

Dom eller beslut

Frågan i målet är om tillhandahållanden av garantigivningstjänster i samband med aktieemissioner är undantagna från skatteplikt
(jfr EU-domstolens dom i mål C-540/09).