Mål: 4596-10

Dom eller beslut

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båt ska grunda förmånsbeskattning och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet.