Mål: 5176-09

Dom eller beslut

Fråga om en värdeöverföring i form av en inbetalning från dotterföretag, som i bolaget redovisats som inte resultatpåverkande, är en skattepliktig intäkt i bolaget.