Mål: 1248-11

Dom eller beslut

Rättsprövning angående överklagande i fråga om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom delar av fastigheterna Askersund Harge 4:3 och 16:1 i Hammars socken, Askersunds kommun.