Mål: 1314-11

Dom eller beslut

Fråga om hur särskild avgift enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade ska beräknas då kommunens kostnader under väntetiden överstigit kostnaden för den beslutade insatsen.