Mål: 7790-10

Dom eller beslut

Rätten för anmälare tillika granne att överklaga byggnadsnämnds beslut om att inte vidta åtgärd mot olovligt byggande. Prövningstillstånd i kammarrätt.