Mål: 2314-11

Dom eller beslut

Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lida skada eller men genom att uppgifter röjs vid utlämnande av allmänna handlingar.