Mål: 3045-10

Dom eller beslut

Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former.