Mål: 6110-09

Dom eller beslut

Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.