Mål: 1492-11

Dom eller beslut

Rätt att ta del av föredragningspromemoria i ett av Kammarrättens avgjorda mål.