Mål: 1835-10

Dom eller beslut

En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonen fördes in i Sverige.