Mål: 6353-09

Dom eller beslut

Fråga om Brandmännens Riksförbund har klagorätt beträffande ett nämndbeslut om räddningstjänst. Prövningstillstånd i kammarrätt.