Mål: 1570-10

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen.