Mål: 3129-11

Dom eller beslut

Fråga om leverantör som begärt överprövning och enbart yrkat rättelse av upphandling har rätt att överklaga förvaltningsrättens dom om att upphandlingen ska göras om.