Mål: 1829-12

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling i mål om sjukersättning.