Mål: 5785-11

Dom eller beslut

Rättsprövning i ärende rörande detaljplan för fastigheten Kärra 1:2 m.fl. i Ängelholms kommun.