Mål: 6144-11

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen.