Mål: 7748-11

Dom eller beslut

Fråga om beräkning av löneunderlag i (delägt) dotterbolag som är kommanditbolag.