Mål: 3174-11

Dom eller beslut

Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden.