Mål: 4876-12

Dom eller beslut

Regeringens beslut att avslå bolagets överklaganden innebar inte någon prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (se bl.a. RÅ 2009 ref. 90, RÅ 2010 not. 112 och HFD 2011 not. 2). Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas.