Mål: 6645-13

Dom eller beslut

Förbudet mot dubbla förfaranden och straff har inte överträtts (ne bis in idem).