Mål: 6551-12

Dom eller beslut

Gåva av andel i fastighet har ansetts utgöra avyttring på grund av att någon förmögenhetsöverföring inte skett. Förhandsbesked angående inkomstskatt.