Mål: 462-13

Dom eller beslut

Fråga om likvidation av ett företag utgjorde en sådan ägarförändring i ett underskottsföretag som omfattades av beloppsspärren i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229). Förhandsbesked angående inkomstskatt.