Mål: 929-12

Dom eller beslut

Fråga om hur semesterlön/semesterersättning ska beräknas vid fastställande av livränteunderlaget.