Mål: 7298-12

Dom eller beslut

Om en kommun haft rätt att neka kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven.