Mål: 5384-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Torhamn 5:51, Karlskrona kommun