Mål: 5373-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Vånga 7:1 i Vara kommun.