Mål: 8147-13

HFD 2014 ref. 13

Referat

Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.

Dom eller beslut

Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.