Mål: 4876-14

Dom eller beslut

Livränta. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.