Mål: 3470-14

Dom eller beslut

Sjukpenninggrundande inkomst. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.