Mål: 2908-13

HFD 2014 ref. 39

Referat

Synnerliga skäl har ansetts föreligga för omprövning av beslut om efterlevandepension enligt 113 kap. socialförsäkringsbalken.