Mål: 4217-14

Dom eller beslut

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 24 kap. 10 § d tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Föhandsbesked om inkomstskatt undanröjt.