Mål: 1495-14

HFD 2014 ref. 76

Referat

Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader för vissa utländska arbetstagare i 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), s.k. expertskatt.

Dom eller beslut

Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader för vissa utländska arbetstagare i 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), s.k. expertskatt.