Mål: 3499-13

Dom eller beslut

Fråga om efterbeskattning får ske på den grunden att utgående mervärdesskatt sänkts hos en annan skattskyldig. Tillika fråga om efterbeskattning framstår som uppenbart oskälig.