Mål: 4862-12

Dom eller beslut

Fråga om en kommun haft rätt att neka kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven i.