Mål: 3187-15

Dom eller beslut

En ändrad redovisningsmässig klassificering av ett försäkringsbolags aktieinnehav från "andra finansiella placeringstillgångar" till "placeringar i koncernföretag och intresseföretag" medför inte att aktierna ändrar skattemässig karaktär från lagertillgångar till kapitaltillgångar (jfr RÅ 2009 ref. 36). Förhandsbesked angående inkomstskatt.