Mål: 1100--1103-15

Dom eller beslut

I HFD 2014 ref. 63 fann Högsta förvaltningsdomstolen att beskattning av vissa inkomster endast skulle ske till den del de översteg ådömda skadestånd. Fråga om resning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande med anledning av att ytterligare skadeståndsskyldighet uppkommit för den skattskyldige efter den domen. Ansökningen har inte beviljats.