Mål: 3761-14

Dom eller beslut

Ett bolag tillhandahåller en kund ett antal olika tjänster avseende förmögenhetsförvaltning, däribland tjänster i samband med förvärv och försäljning av aktier i fastighetsförvaltande bolag. Dessa tjänster har ansetts utgöra ett fristående tillhandahållande avseende förmedling av aktier och därmed undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.