Mål: 3760-14

Dom eller beslut

Fråga om utomståenderegelns tillämplighet. Föhandsbesked angående inkomstskatt.