Mål: 3052-14

HFD 2015 ref. 14

Referat

Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om
finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Dom eller beslut

Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om
finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.