Mål: 2662-14

Dom eller beslut

Fråga om hur arbetslöshetsförsäkringens krav på att sökande är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete förhåller sig till rätten till förebyggande sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken.