Mål: 8285-13

HFD 2015 ref. 21

Referat

Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersätning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös.