Mål: 6062-14

Dom eller beslut

Fråga om det sätt som en vårdnadshavare agerar på i ärende om upphörande av frivillig vård i familjehem utgör brister i omsorgen.