Mål: 5241-15

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende överklagande i fråga om vattenskyddsområde med föreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt, Luleå kommun.