Mål: 2172-16

Dom eller beslut

Överlåtelse av en rätt att ingå ett avtal, som ger en medlem i en ekonomisk förening rätt att bl.a. använda föreningens varumärke, och inlösen av andelen i föreningen har inte ansetts utgöra en enda avyttring av en näringsbetingad andel.