Mål: 1026-16

Dom eller beslut

Den ställda frågan vilar på så osäkra och delvis motsägelsefulla förutsättningar att den inte bör besvaras genom ett förhandsbesked. Därför undanröjs Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansökningen avvisas.