Mål: 5405--5407-15

Dom eller beslut

Mål om återställande av försutten tid. Ett upplöst kommanditbolag har tillerkänts partshabilitet med hänsyn till att komplementären i bolaget hade förpliktats att betala en i målet aktuell mervärdesskatteskuld.